โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน ยินดีต้อนรับผู้เข้าชมทุกท่านค่ะ

   เข้าระบบ   
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน ?.

   นาฬิกา   

   สมาชิกขณะนี้   
บุคคลทั่วไป: 1
ไม่มีสมาชิกขณะนี้

สมาชิกทั้งหมด: 19
สมาชิกล่าสุด: doaa

   ปฏิทินกิจกรรม   
เมษายน
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

กิจกรรม
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

   การใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สนุกคิดกับคณิตศาสตร์   

หัวข้อการศึกษา           การใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สนุกคิดกับคณิตศาสตร์

                                      สำหรับเด็กปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่ 2

ผู้ทรงคุณวุฒิ   รศ. ดร. ปราโมทย์ จันทร์เรือง    

                                      ดร. พรรณมาส พรมพิลา

                                      นางบุปผา สิงห์สถิตย์

                                      นางสาวภัทรลภา สมตัว          

                                      นางธนิตา ดีมี

ชื่อผู้ศึกษา                     นางจิราพร ทัศนสุวรรณ

ปีการศึกษา                   2558

 

บทคัดย่อ

                   การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์  เรื่อง สนุกคิดกับคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สนุกคิดกับคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน (3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีต่อการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง  สนุกคิดกับคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2โรงเรียนเทศบาล  4วัดศรีบัวบาน โดยมีกลุ่มตัวอย่าง  คือ เด็กปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1  จำนวน 25 คน  ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย  (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ (1) ชุดกิจกรรมพัฒนา การเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สนุกคิดกับคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 8 ชุด (2) แผนการจัดประสบการณ์  (3) แบบประเมินพัฒนาการเรียนรู้ ที่ใช้วัดผลพัฒนาการการเรียนรู้ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ จำนวน 20 ข้อ  (ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.913)  (4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีต่อ    การจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สนุกคิดกับคณิตศาสตร์       (ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.864)  วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าร้อยละ  (Percentage)  ค่าเฉลี่ย  (Mean)     ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard deviation)   และการทดสอบที (t-test dependent samples) 

                   ผลการศึกษา พบว่า

                   1.  ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์  เรื่อง สนุกคิดกับคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย   ชั้นอนุบาลปีที่ 2  โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน  ที่พัฒนาขึ้น จำนวน 8 ชุด มีประสิทธิภาพ      

83.02/84.40   ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้   

                   2.  ผลพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบานหลังจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง สนุกคิดกับคณิตศาสตร์  สำหรับเด็กปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 สูงกว่าก่อนจัดประสบการณ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

                   3. เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน มีความพึงพอใจที่มีต่อ       การจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง  สนุกคิดกับคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่  2 อยู่ในระดับมากที่สุด

     
 โดย admin เมื่อ 03 ธันวาคม 2018 0 ความเห็น : อ่าน 130 พิมพ์  
   ... นายกเทศมนตรี ... เมืองสุพรรณบุรี      รองผู้อำนวยการสถานศึกษา      เว็บลิงค์ล่าสุด   
  • เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
  • โรงเรียนเทศบาล ๑ วัด...
  • โรงเรียนเทศบาล ๒ วัด...
  • โรงเรียนเทศบาล ๓ วัด...
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวั...  • 682796 ผู้เข้าเยี่ยมชม iWebPack